Osuuskunnan säännöt

Osuuskunta Metsäkansa-nimisen osuuskunnan säännöt

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on suomeksi Osuuskunta Metsäkansa ja ruotsiksi Kooperativ Skogfolk. Osuuskunnan kotimaa on Suomi ja kotipaikka Jämsä.

2§ Tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on harjoittaa kestävää metsätaloutta ja sen tukipalveluita sekä tukea jäsentensä metsäomaisuuden hoitoa. Tarjota metsänomistajille metsäpalveluita, jotka tähtäävät metsän monipuoliseen hyödyntämiseen kestävällä tavalla sekä tukea ja neuvoa metsänomistajia kestävän metsätalouden kehittämisessä. Toiminnan tarkoituksena suunnata puutavaravirtoja korkean jalostusarvon tuotteisiin sekä parantaa maaseudun elinvoimaa. Osuuskunnan toimintatavoilla on pyrkimys lisätä monimuotoisuutta sekä tukea ekosysteemipalveluita talousmetsissä, huomioiden riista- ja luontaistalous. Metsäluonnon suojelu on tarkoitus sisällyttää osaksi talousmetsien hoitoa. Myös, muut kuin osuuskunnan jäsenet voivat käyttää osuuskunnan palveluja.

Osuuskunnan toimialana on metsätalous ja puunkorjuu sekä sen alla oleva liiketoiminta; luonnonvara- ja ympäristöalan sekä matkailualan palvelut ja edellä mainittuihin palveluihin liittyvien tuotteiden valmistaminen ja myynti; maisemanhoitoon ja viherrakentamiseen liittyvät suunnittelu- ja toteutuspalvelut; Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut. Osuuskunta voi harjoittaa kaikkiin edellä mainittuihin tehtäviin liittyvää koulutus-, opetus-, konsultointi- ja valmennustoimintaa sekä kustannus- ja julkaisutoimintaa. Osuuskunta voi harjoittaa kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa. Osuuskunta voi ostaa ja omistaa kiinteistöjä, metsäosuuksia ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Lisäksi osuuskunta voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.

3§ Jäsenyyden hakeminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle tai hallituksen nimeämälle toimielimelle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja hakija on maksanut osuuden merkintähinnan.

4§ Jäsenyydestä erottaminen

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos jäsen:

1. saamastaan varoituksesta huolimatta rikkoo säännöissä olevia määräyksiä vastaan

2. ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa

3. on aikaansaanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa

4. tahallisesti toimii osuuskunnan etujen vastaisesti

5. syyllistyy rikoslaissa tuomittavaan ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaan rikokseen

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseensa. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Vahingontuottamustapauksissa voidaan erotettavalta vaatia vahingonkorvausta lain mukaisia käytänteitä noudattaen. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen erottamispäätöstä tuomioistuimessa.

5§ Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.

6§ Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään aakkosellista jäsenluetteloa

lain vaatimalla tavalla.

7§ Osuudet ja osuusmaksu

Jäsenen on otettava vähintään yksi osuus. Osuuksien merkintähinnasta ja maksuehdoista määrätään osuuskunnan kokouksen päätöksessä. Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osuuden merkintähinnasta sekä maksuehdoista.

Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päätä.

8§Osuuksien palauttaminen

Jäsenen erotessa tai jäsenen tultua erotetuksi osuuskunta palauttaa jäsenelle osuudesta maksetun nimellisarvon kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä lukien edellyttäen, että muut palautuksen edellytykset OKL 17:1§ mukaan täyttyvät.

9§ Liittymismaksu

Osuuskunta voi periä jäseneksi liittyvältä liittymismaksua. Liittymismaksun perimisestä ja sen määrästä päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttama hallitus. Liittymismaksua ei palauteta, mutta jäsenellä on oikeus siirtää liittymismaksut kolmannelle erotessaan osuuskunnasta.

10§Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi kaksikolmasosaa 2/3 enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä lainana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi tai investointien rahoittamiseksi osuuskunnan toiminnan aikana. Lainaa otetaan jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen, joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tahi samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla. Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään osuuden merkintähinnan verran.

Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kahden vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

11§Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

12§Ylijäämä

Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä pyritään hyödyntämään kahdenkymmenen (20) prosentin osuus toiminnan kehittämiseksi tilanteen salliessa. Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille ylijäämänpalautuksena osuuskunnan palvelusten käytön suhteessa, osuuksien suhteessa tai korkona osuuksista maksetulle määrälle tai muulla hallituksen esittämällä tavalla.

Ylijäämän jaosta päättää hallitus ja osuuskunnan kokous. Osuuskunnan kokous ei voi päättää jakaa enempää, kuin mitä hallitus on ehdottanut tai hyväksynyt. Ylijäämä voidaan jättää myös jakamatta.

13§Jäsenistön yksimielinen päätös

Jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.


14§Osuuskunnan kokoukset ja kokousmenettely

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kaksi kertaa tilikaudessa. Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja syyskokous tilikauden kolmen viimeisen kuukauden aikana. Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai se lain mukaan on muutoin pidettävä.

Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muulla paikkakunnalla.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä, ellei laissa tai näissä säännöissä muuta määrätä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty sekä äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten nähtävänä. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on korvattuaan osuuskunnan kulut oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

15§ Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka 5 luvun 19 §:ssä tarkoitettuja asioita, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Osuuskunnan kokouskutsuun voidaan liittää ilmoittautuminen osallistumisen edellytykseksi. Tällöin ilmoittautumista voidaan vaatia aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus tai muu selvitys osuuskunnan toiminnasta ja tilintarkastuskertomus, on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä jäsenten nähtävänä osuuskunnan pääkonttorissa. Kokousasiakirjojen nähtävänä pitämisestä on noudatettava sitä mitä säädetään osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä.

16§ Varsinaiset osuuskunnankokoukset

Osuuskunnan kevätkokouksessa esitetään;

1.Tilinpäätös

2.Toimintakertomus tai muu hallituksen laatima selvitys osuuskunnan toiminnasta päättyneellä tilikaudella, joka sisältää hallituksen esityksen ylijäämää tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi.

3.Tilintarkastuskertomusedellisen tilikauden hallinnosta ja tileistä, jos osuuskunnalle on valittu tilintarkastaja, tai toiminnantarkastuskertomus edelliseen tilikauteen suoritetusta toiminnantarkastuksesta, jos osuuskunnalle on valittu toiminnantarkastaja.

4.Hallituksen antama selitys mahdollisten tilintarkastajien tai toiminnantarkastajan tekemiin muistutuksiin.

Päätetään;

1.Tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vahvistamisesta.

2.Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

3.Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle.

Käsitellään:

1.Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Osuuskunnan syyskokouksessa:

Esitetään:

1.Seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma

2.Seuraavan tilikauden talousarvio

Päätetään:

1.Hallituksen jäsenten lukumäärästä

2.Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä mahdollisten tilintarkastajien tai toiminnantarkastajanpalkkioista seuraavalle vuodelle.

3.Hallituksen jäsenten kustannusten korvauksesta.

4.Seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman hyväksymisestä.

5.Seuraavan tilikauden talousarvion hyväksymisestä.

Valitaan:

1.Hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet.

2.Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen tai tilintarkastaja ja varatilin-tarkastaja, jos tilintarkastuslaki edellyttää tilintarkastajan valitsemaan tai tilintarkastaja on muutoin päätetty valita.

Käsitellään:

1.Muut kokouskutsussa mainitut asiat

17§ Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

18§ Hallitus

Osuuskunnalla on hallitus, jonka osuuskunnan kokous valitsee. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään yksi (1) jäsen ja enintään viisi (5) jäsentä. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, on valittava lisäksi vähintään yksi varajäsen.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtävään toistaiseksi. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja.

19§ Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

20§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on valvoa, että osuuskunnat asiat hoidetaan lain, näiden sääntöjen sekä osuuskunnan kokouksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti, sekä huolehtia osuuskunnan tarkoituksen toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla sekä panna täytäntöön osuuskunnan kokouksen päätökset.

Lisäksi hallituksen tulee:

1.Nimetä osuuskunnan toimitusjohtaja tarvittaessa ja päättää hänen palkkauksestaan.

2.Päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkauksesta.

3.Kutsua koolle osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat.

4.Laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus tai muu selvitys osuuskunnan toiminnasta.

5.Laatia tilinpäätös sekä ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

6.Pitää huolta osuuskunnan omaisuuden säilyttämisestä ja tarkoituksenmukaisesta hoidosta sekä valvoa osuuskunnan rahavarojen hoitoa.

7.Käsitellä ja ratkaista osuuskunnan jäseneksi pyrkimistä ja siitä erottamista koskevat asiat.

8.Jos hallitus havaitsee, että osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen, hallituksen tehtävänä on viipymättä tehdä asiasta ilmoitus kaupparekisteriin.

21§ Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden toimitusjohtajalle, hallituksen puheenjohtajalle tai osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että hänellä on toiminimen kirjoittamisoikeus yksin. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

22§ Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos osuuskunnan hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

23§ Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi 1.10. -30.09, lukuun ottamatta ensimmäistä tilikautta. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on toimitettava vähintään kuukautta ennen osuuskunnan kevätkokousta toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle, mikäli jompikumpi edellä mainituista on valittu.

24§ Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastus sekä tilintarkastaja ja tilintarkastus

Osuuskunnalle valitaan toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen, jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa ja jäsenet, joilla on vähintään yksi neljäsosa osuuskunnan jäsenten koko äänimäärästä tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista jäsenten äänimäärästä, vaativat sitä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa tai osuuskunnan kokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaan käsiteltävä. Muussa tapauksessa osuuskunta ei valitse toiminnantarkastajaa. Osuuskuntaan valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies sen mukaan mitä voimassa olevat tilintarkastuslaki ja osuuskuntalaki edellyttävät. Jos tilintarkastaja on valittu, tulee hänen antaa kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi. Sama koskee myös mahdollisen toiminnantarkastajan laatimaa toiminnantarkastuskertomusta.

25§ Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan purkamisesta päättävän osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti.

26§Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa osuuskunnan kokouksessa annetuista äänistä.